Regulamin usługi administracja serwerami

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi administracji serwerami marki IDHosting, której właścicielem jest firma IntegraDesign Mariusz Barczyk, Al. Niepodległości 48/40, 42-216 Częstochowa, NIP: 9491912205, REGON: 240533147.

Rozdział I - definicje zawarte w regulaminie

Usługobiorca - podmiot korzystający z usługi w okresie abonamentowym lub testowym, podmiot który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa. Usługobiorcą może być firma lub osoba fizyczna.

Konsument - Usługobiorca zawierający umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługodawca - firma IntegraDesign Mariusz Barczyk, Al. Niepodległości 48/40, 42-216 Częstochowa, NIP: 9491912205, REGON: 240533147.

Usługa administracji serwerami – usługa świadczona elektronicznie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, polegająca na świadczeniu wsparcia technicznego w zakresie usług serwerów dedykowanych oraz serwerów VPS (zwanych dalej Serwerem).

Rozdział II -  obowiązki Uługodawcy

 1. Instalacja, aktualizacja i optymalna konfiguracja oprogramowania Serwera zgodnie z wykupionym pakietem administracji.
 2. Konfiguracja zabezpieczeń programowych Serwera.
 3. Usuwanie usterek oprogramowania Serwera.
 4. Systematyczne tworzenie kopii zapasowych danych zawartych na Serwerze lub zapisanych na Serwerze.

Rozdział III -  do obowiązków Usługodawcy nie należą:

 1. Modyfikacje kodu źródłowego jakiegokolwiek oprogramowania oraz struktury i zawartości baz danych zainstalowanych na serwerze.
 2. Świadczenie pomocy technicznej na rzecz osób trzecich mających dostęp do Serwera, niebędących podmiotami umowy.
 3. Informowanie Usługobiorcy o czynnościach wykonywanych w ramach Usługi.

Rozdział IV -  odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca odpowiedzialny jest za zapewnienie usług programowych uruchomionych na Serwerze na poziomie 99% w skali roku.
 2. W razie wystąpienia usterki programowej, Usługodawca jest zobowiązany zareagować w czasie nie dłuższym niż wynikający z wybranego pakietu.
 3. W przypadku dostępności usług poniżej 99%, Usługodawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 5% miesięcznej opłaty netto za każdą kolejną rozpoczętą godzinę niedostępności jednej lub wielu usług, maksymalnie 100%.
 4. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane na Serwerze przez celowe lub nieświadome działanie Usługobiorcy lub osób trzecich posiadających dostęp do Serwera za zgodą Usługobiorcy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działalność Usługobiorcy lub osób trzecich za zgodą Usługobiorcy, niezgodnej z prawem polskim lub europejskim, do której wykorzystywany jest Serwer.
 6. Usługodawca zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim wszelkich informacji na temat parametrów Serwera, danych dostępowych oraz konfiguracji oprogramowania.
 7. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za brak lub ograniczoną dostępność usług programowych Serwera spowodowaną niewystarczającą mocą obliczeniową serwera lub niewystarczającą przepustowością łącza Serwera.
 8. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za niedostępność Serwera spowodowaną atakiem typu Denial of service.

Rodział V - obowiązki Usługobiorcy

Usługobiorca jest zobowiązany do umożliwienia Usługodawcy wykonywania usługi, w szczególności do:

 1. Udostępnienia Usługodawcy wszelkich danych dostępowych do serwera (hasła dostępowe itp.) dających pełne uprawnienia systemowe (root).
 2. Usługobiorca powinien informować Usługodawcę o podjętych na włąsną rękę działaniach na Serwerze.

Rozdział VI - inne postanowienia

 1. Wszelkie oprogramowanie stworzone przez Usługodawcę w trakcie i w celu wykonywania usługi pozostaje jego własnością, a Usługobiorca nie ma prawa do jego wykorzystywania poza Serwerem, modyfikowania, sprzedaży lub udostępniania osobom trzecim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. 
 3. Wszelkie spory, wynikłe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, których nie da się rozwiązać polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowania mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2022 roku i obowiązuje do odwołania.

Dostępne pakiety administracji:

Podstawowy Rozszerzony
Monitoring 24h Zasoby programowe oraz sprzętowe Zasoby programowe, sprzętowe oraz usługi
Czas obsługi Dni robocze od 7 do 17 24h / 7 dni
Reakcja na awarię 4h w czasie obsługi 1h w czasie obsługi
Aktualizacje oprogramowania tak - na życzenie tak
Kopie zapasowe tak tak
Dbałość o bezpieczeństwo tak tak
Cena pakietu (miesięczna) 50 zł netto 250 zł netto

Ta strona korzysta z plików cookie

Wybierając "Akceptuj wszystkie pliki cookie", wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, które pomagają nam zapewnić lepszą obsługę i analizować korzystanie ze strony internetowej. Klikając „Dostosuj swoje preferencje”, możesz wybrać, które pliki cookie będą dozwolone. Tylko niezbędne pliki cookie są wymagane do prawidłowego funkcjonowania naszej witryny internetowej i nie można ich odmówić.

Ustawienia plików cookie

Nasza witryna przechowuje cztery rodzaje plików cookie. W każdej chwili możesz wybrać, które pliki cookie akceptujesz, a które odrzucasz. Więcej informacji na temat tego, czym są pliki cookie i jakie rodzaje plików cookie przechowujemy, można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Są konieczne ze względów technicznych. Bez nich ta strona internetowa może nie działać poprawnie.

Są niezbędne dla określonej funkcjonalności witryny. Bez nich niektóre funkcje mogą zostać wyłączone.

Pozwól nam analizować sposób korzystania ze strony internetowej i ulepszać doświadczenia osób odwiedzających.

Pozwól nam spersonalizować Twoje doświadczenia i przesyłać Ci odpowiednie treści i oferty na tej stronie i na innych stronach internetowych.