Regulamin bezpłatnej migracji danych

Usługa obejmuje przeniesienie danych z serwera wirtualnego zewnętrznego dostawcy na konto dzierżawione przez Usługobiorcę w IDHosting w ramach usługi hostingu współdzielonego lub/i VPS zarządzanego. Przeniesienie odbywa się wg zasad określonych w niniejszym regulaminie.

Rozdział I – warunki ogólne

 1. Przeniesienie usług wykonywane jest na zamówienie Usługobiorcy, korzystającego z usługi hostingowej w IDHosting.pl.
 2. Przeniesienie usług realizowane jest odpłatnie oraz na warunkach promocyjnych wskazanych w  §1 ust. 5 i 6 niniejszego regulaminu.
 3. Definicje:
  1. Usługodawca – firma IntegraDesign Mariusz Barczyk, Al. Niepodległości 48/40, 42-216 Częstochowa, NIP: 9491912205, REGON: 240533147.
  2. Usługobiorca – podmiot korzystający z usługi w okresie abonamentowym lub testowym, podmiot który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa. Usługobiorcą może być firma lub osoba fizyczna.
  3. Przeniesienie usług – migracja usług wraz z ich konfiguracją z usługi hostingowej innego dostawcy na usługę zakupioną przez Usługobiorcę od Usługodawcy w ramach oferty hostingu współdzielonego lub/i VPS zarządzanego.
  4. Strona WWW – pliki i dane strony internetowej funkcjonującej w jednej domenie.
  5. Hosting WWW – usługa abonamentowa, polegająca na świadczeniu dla Usługobiorcy przez Usługodawcę miejsca na serwerze Usługodawcy, zgodnie z parametrami określonymi w specyfikacji.
  6. Usługi – rozwiązania techniczne i oprogramowanie, aplikacje skonfigurowane w środowisku serwera wirtualnego, niezbędne do prawidłowego działania stron internetowych oraz kont e-mail Usługobiorcy.
 4. Usługodawca wykona analizę wymagań oraz dokona szacunkowego określenia czasu niezbędnego na przeprowadzenie procesu przeniesienia i kosztu usługi, przekazując informację Usługobiorcy  za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany do kontaktu.
 5. Darmowa migracja danych obowiązuje 30 dni od daty rejestracji usługi z wyłączeniem usługi znajdującej się w okresie testowym. W pozostałych przypadkach migracja podlega indywidualnej wycenie.
 6. Pakiety objęte darmową migracją wyszczególnione są w ofercie.
 7. Usługodawca ma prawo w każdym momencie odmówić wykonania usługi, bez wskazania przyczyny.
 8. Przeniesienie danych jest wykonywane po opłaceniu przez Usługobiorcę pełnego okresu abonamentowego usługi hostingu współdzielonego lub/i VPS zarządzanego oraz, jeśli dotyczy, uprzednim uregulowaniu opłaty za usługę przeniesienia danych.
 9. Usługodawca wykona usługę migracji danych w terminie nie dłuższym, niż 10 dni roboczych od przekazania Usługodawcy wszystkich informacji niezbędnych do wykonania usługi.
 10. Usługobiorca przekaże pełną informację niezbędną do wykonania usługi oraz dopełni niezbędne formalności wraz z dokonaniem opłaty za usługę przeniesienia danych w terminie do 14 dni roboczych przed datą wygaśnięcia usług (dane wskazane do przeniesienia) u dotychczasowego dostawcy hostingu współdzielonego lub/i VPS zarządzanego.

Rozdział II – przebieg usługi przeniesienia danych

 1. Usługobiorca składa zamówienie na usługę przeniesienia danych za pomocą formularza do migracji danych, udostępnionego w Panelu Klienta.
 2. Wykonanie usługi przeniesienia danych poprzedzone jest szczegółową analizą wymagań, którą opracowuje Usługodawca we współpracy ze Usługobiorcą.
 3. Usługobiorca, w celu umożliwienia wykonania analizy wymagań, udostępnia Usługodawcy:
  1. Kompletną informację wymaganą do wykonania usługi przeniesienia danych (w tym informację o serwisach internetowych i kontach e-mail do przeniesienia).
  2. Wymagania serwera dla uruchomienia serwisów internetowych lub specyfikację pakietu usługi hostingowej u dotychczasowego dostawcy.
 4. Usługodawca – na prośbę Usługobiorcy i przy jego pomocy – może we własnym zakresie uzyskać informacje niezbędne do przeniesienia usług weryfikując je na serwerze dotychczasowego dostawcy, przy wykorzystaniu danych dostępowych przekazanych w tym celu przez Usługobiorcę.
 5. W rezultacie przeprowadzonej analizy, Usługodawca przekaże informację o szacunkowym czasie potrzebnym na wykonanie przeniesienia danych oraz łącznym koszcie wykonania usługi.
 6. Usługobiorca dokonuje opłaty za usługę hostingową lub/i VPS zarządzany oraz usługę przeniesienia danych za pomocą Panelu Klienta.
 7. Przed realizacją usługi przeniesienia danych Usługobiorca przekaże Usługodawcy informacje techniczne i dostępowe – zgodnie ze schematem w Panelu Klienta, a w szczególności:
  1. Dane dostępowe do serwera, z którego dane będą przenoszone
  2. Nazwy baz danych, z których korzystają serwisy
  3. Listę kont e-mail wraz z danymi do logowania na serwerze dotychczasowego dostawcy
 8. Po wykonaniu przeniesienia danych Usługodawca przekaże Usługobiorcy dostęp do usługi na której Usługobiorca zweryfikuje poprawność przeniesienia danych.
 9. Zweryfikowane problemy w funkcjonowaniu przeniesionych serwisów internetowych lub/i poczty będą zgłaszane przez Usługobiorcę drogą elektroniczną, za pomocą poczty e-mail. Usterki będące bezpośrednim następstwem nieprawidłowego przeprowadzenia procesu przeniesienia danych (wynikające z winy Usługodawcy) zostaną usunięte.
 10. Odbiór pracy przeniesienia danych dokonywany jest za pomocą poczty elektronicznej. Brak uwag do prac wykonanych przez Usługodawcę w terminie 3 dni roboczych jest jednoznaczny z pełną akceptacją usługi przeniesienia danych.

Rozdział III – ograniczenia w zakresie odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niepełne wykonanie przeniesienia danych, jeżeli:
  1. Usługobiorca utracił dostęp (blokada lub wadliwa konfiguracja serwera uniemożliwiająca wykonanie kopii danych) do usługi i danych wskazanych do przeniesienia przed ukończeniem migracji.
  2. Usługobiorca potwierdził odbiór, a następnie przekazał uwagi lub przesłał je po terminie przeznaczonym na testowanie poprawności przeniesienia danych, wskazanym w §2 ust.
  3. Usługobiorca nie udzielił Zleceniodawcy poprawnej informacji o wymaganiach serwera niezbędnych do poprawnego przeniesienia danych – zwłaszcza, jeżeli wymagania te były nietypowe, niestandardowe, a niezbędne do prawidłowego uruchomienia danych i usług po przeniesieniu.
  4. Przenoszone dane i aplikacje wymagają środowiska technicznego, którego Usługodawca nie zapewnia w ramach udostępnionej własnej oferty usług hostingowych lub/i VPS zarządzanych.
  5. Zawartość lub charakter danych powierzonych do przeniesienia jest niezgodny z obowiązującym regulaminem Usługodawcy w zakresie świadczenia usług hostingu WWW.

Rozdział IV – poufność

 1. Usługodawca zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji przekazanych przez Usługobiorcę, które będą niezbędne do wykonania usługi przeniesienia danych i są z nią związane – w szczególności: informacji technicznych, handlowych i organizacyjnych, tj. danych dostępowych, plików, baz danych – które pozyskane zostały od Usługobiorcy w każdej formie (elektronicznie, ustnie, pisemnie).
 2. Usługodawca ma prawo wykorzystać informacje poufne tylko w celu wykonania usługi przeniesienia danych Usługobiorcy na usługę świadczoną przez Usługodawcę.

Rozdział V – postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie:

 1. dnia 23.01.2023 – dla Klientów zawierających Umowę od tego dnia włącznie;
 2. dnia 23.01.2023 – dla pozostałych Klientów.

Ta strona korzysta z plików cookie

Wybierając "Akceptuj wszystkie pliki cookie", wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, które pomagają nam zapewnić lepszą obsługę i analizować korzystanie ze strony internetowej. Klikając „Dostosuj swoje preferencje”, możesz wybrać, które pliki cookie będą dozwolone. Tylko niezbędne pliki cookie są wymagane do prawidłowego funkcjonowania naszej witryny internetowej i nie można ich odmówić.

Ustawienia plików cookie

Nasza witryna przechowuje cztery rodzaje plików cookie. W każdej chwili możesz wybrać, które pliki cookie akceptujesz, a które odrzucasz. Więcej informacji na temat tego, czym są pliki cookie i jakie rodzaje plików cookie przechowujemy, można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Są konieczne ze względów technicznych. Bez nich ta strona internetowa może nie działać poprawnie.

Są niezbędne dla określonej funkcjonalności witryny. Bez nich niektóre funkcje mogą zostać wyłączone.

Pozwól nam analizować sposób korzystania ze strony internetowej i ulepszać doświadczenia osób odwiedzających.

Pozwól nam spersonalizować Twoje doświadczenia i przesyłać Ci odpowiednie treści i oferty na tej stronie i na innych stronach internetowych.