Regulamin Programu Partnerskiego

Rozdział I - Wstęp

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim.

Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną w szczególności przy użyciu serwisu internetowego znajdującego się pod adresem https://idhosting.pl i https://panel.idhosting.pl.

W razie wątpliwości co do interpretacji Regulaminu, Partner powinien się zwrócić
do Organizatora w celu wspólnego wyjaśnienia wątpliwości.

Rozdział II - Definicje

1. Umowa o Uczestnictwo w Programie Partnerskim (dalej: Umowa) to umowa między Partnerem a Organizatorem, której przedmiotem jest promocja i reklama Usług Prowizyjnych Organizatora przez Partnera w celu ich Polecania, w zamian za możliwość otrzymania przez Partnera Punktów.

2. Punkty Programu Partnerskiego, zwane dalej Punktami lub Prowizją, to punkty zapisane w Panelu Klienta Partnera po opłaceniu usługi przez Klienta, któremu Partner polecił tę usługę.

3. Tabela Prowizji to załącznik do Regulaminu, określający aktualne stawki Prowizji, listy usług promowanych w Programie Partnerskim i in. Aktualna Tabela Prowizji dostępna jest w Serwisach Organizatora. Tabela Prowizji i nie jest integralną częścią Regulaminu.

4. Poziom Partnerstwa to poziom, który może uzyskać Partner w zależności od liczby aktywnych Poleconych przez niego Użytkowników. Poziom Partnerstwa jest tym większy im większa
jest liczba aktywnych Poleconych Użytkowników przez tego Partnera. Im wyższy Poziom Partnerstwa tym wyższa ilość Punktów. Aktualne warunki dotyczące możliwości uzyskania kolejnych Poziomów oraz wpływ Poziomu na ilość Punktów zawarte są w Tabeli Poziomów, dostępnej na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Tabeli Poziomów nie stanowi zmiany Regulaminu.

5. Aktywne polecenie, to usługa która jest aktywna (włączona).

6. Organizatorem programu jest firma IntegraDesign Mariusz Barczyk, Al. Niepodległości 48/40, 42-216 Częstochowa, NIP: 9491912205, REGON: 240533147.

7. Organizator udostępnia swoje serwisy internetowe dostępne pod adresami https://idhosting.pl (Strona idhosting.pl) oraz https://panel.idhosting.pl (Panel Klienta).

8. Usługi świadczone przez Organizatora swoim klientom określane są jako Jakiekolwiek Usługi.

8.1. Wybrane usługi z Jakichkolwiek Usług:

8.1.1. mogą stanowić podstawę przyznania Prowizji (Usługi Prowizyjne);

8.1.2. mogą podlegać Odliczeniu (Usługi do Odliczenia).

8.2. Lista Usług Prowizyjnych oraz Usług do Odliczenia zawarta jest w Tabeli Prowizji
i ograniczona jest wyłącznie do usług tam wymienionych. Niewymienione usługi nie należą do tych grup.

8.3. Definicja i wymagania dotyczące Partnera:

8.4. Partnerem może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, spełniająca wszystkie wymagania dotyczące Partnera określone w Regulaminie.

8.5. Partnerzy dzielą się na trzy kategorie:

8.5.1. Partnerzy zawierający Umowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jednocześnie korzystający z przynajmniej jednej z Jakichkolwiek Usług Organizatora (Kategoria I).

8.5.2. Partnerzy zawierający Umowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jednocześnie niekorzystający z żadnej z Jakichkolwiek Usług Organizatora (Kategoria II).

8.5.3. Partnerzy zawierający Umowę bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (Kategoria III). Partnerami tej kategorii mogą być tylko osoby, które korzystają z przynajmniej jednej z Jakichkolwiek Usług Organizatora.

8.6. Podstawowym obowiązkiem Partnera jest znajomość i przestrzeganie Regulaminu.

8.7. Partner wraz z rozpoczęciem udziału w Programie Partnerskim nie staje się pracownikiem, agentem ani przedstawicielem Organizatora. Nie ma też prawa podpisywać żadnych umów czy dokumentów w imieniu Organizatora.

9. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest dobrowolne.

10. Założenie konta w Panelu Klienta jest warunkiem koniecznym udziału w Programie Partnerskim.

11. Jako Formę Elektroniczną (lub inaczej Drogę Elektroniczną) do przekazywania informacji określa się:

11.1 Jeżeli wiadomość wysyłana jest przez Organizatora, może zostać ona przekazana Partnerowi przez:

11.1.1. zamieszczenie ogłoszenia w Serwisach;

11.1.2. wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Partnera przypisany
do Panelu Klienta;

11.2. Jeżeli wiadomość wysłana jest przez Partnera, może zostać ona przekazana Organizatorowi poprzez:

11.2.1 wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Organizatora bok@idhosting.pl.

12. Jako Rejestrację (lub Zarejestrowanie) rozumiemy założenie nowego konta przez Klienta
w Serwisach Organizatora.

13. Jako Klienta definiujemy każdą osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną, korzystającą z Jakichkolwiek Usług Organizatora, posiadającą Zarejestrowane w Serwisach Organizatora konto, z tym że jeśli posiada ona więcej niż jedno konto – każde z tych kont traktowane jest jako należące do odrębnego Klienta.

Rozdział III - Zawarcie umowy

1. Współpraca w ramach Programu Partnerskiego realizowana jest na podstawie Umowy.

2. Stronami Umowy są:

2.1. Organizator;

2.2. Partner identyfikowany nazwą użytkownika.

3. Jeden podmiot może mieć więcej niż jedno konto, ale konta te są całkowicie odrębne i udział podmiotu w Programie Partnerskim dla każdego Konta traktowany jest jako zawarcie odrębnej Umowy, a podmiot taki traktowany jest jako odrębny Partner dla każdego konta.
W szczególności dotyczy to wszelkich rozliczeń pomiędzy Organizatorem a Partnerem, w tym przyznawania Prowizji oraz możliwości wykorzystania środków z Salda Prowizji (Wynagrodzenia, Odliczenia).

4. Zawarcie Umowy następuje zgodnie z poniższą procedurą;

4.1. Podmiot, który chce zawrzeć Umowę (Przyszły Partner), powinien:

  • zapoznać się z podstawowymi informacjami o Programie Partnerskim udostępnionymi w Serwisach Organizatora;
  • zapoznać się z Regulaminem;
  • poprzez akceptację Regulaminu dokonać Rejestracji w Programie Partnerskim.

4.2. Dane do Umowy z Przyszłym Partnerem są zapisane w jego Panelu Klienta.

4.3. Przyszły Partner zobowiązany jest do podania w Panelu danych, zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich. Dotyczy to także aktualizacji danych Partnera.

4.4. Z chwilą akceptacji Regulaminu Umowa jest zawarta, a Przyszły Partner staje się Partnerem.

5. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

6. O wszelkich zmianach danych, w tym danych zapisanych w Panelu Klienta, Partner obowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora przez aktualizację danych w formularzu dostępnym w Panelu Klienta lub przesyłając na adres korespondencyjny Organizatora wnioski aktualizacyjne, jeżeli są one wymagane. Aktualizacja danych powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie po ich zmianie, w szczególności dotyczy to adresu e-mail Partnera.

7. Za wszelkie skutki braku aktualizacji danych przez Partnera, podania danych nieprawidłowych lub niezgodnych z prawdą odpowiada wyłącznie Partner.

8. Jeżeli Partner należy do Kategorii II, to na czas trwania Umowy Organizator udostępnia Partnerowi dostęp do Panelu Klienta w celu realizacji postanowień Umowy.

9. Cesja Umowy przez Partnera na inny podmiot następuje na następujących warunkach:

9.1. Cesja Umowy wykonywana jest wyłącznie wraz z cesją Panelu Klienta, który związany jest
z Partnerem dokonującym cesji. W szczególności zastosowanie mają przepisy ust. 3 paragrafu.

9.2. W przypadku dokonania cesji Panelu Klienta, strona przejmująca musi wyrazić zgodę na udział w Programie Partnerskim. W przeciwnym wypadku Umowa jest rozwiązywana ze skutkiem natychmiastowym w chwili wykonania cesji Panelu Klienta. W szczególności przyznana Prowizja może zostać anulowana.

9.3. W przypadku dokonania cesji Panelu Klienta wraz z Umową Programu Partnerskiego, przyznana prowizja nie jest anulowana i nowy Partner może ją wykorzystać.

9.4. Wszelkich rozliczeń z tytułu cesji dokonują między sobą Partner dokonujący cesji oraz Partner przejmujący.

10. Organizator może uzależnić dokonanie Cesji Umowy od wyrażenia przez siebie zgody.

11. Nie jest możliwe połączenie posiadanych przez ten sam podmiot odrębnych kont Partnerskich w jedno konto ani cesja praw i obowiązków pomiędzy tymi kontami.

Rozdział IV – Promocja i reklama

1. Każda aktywność Partnera, która związana jest z zachęcaniem potencjalnego Klienta
do skorzystania z Jakichkolwiek Usług Organizatora nazywana jest Promocją lub Promowaniem. Obejmuje to także reklamę.

2. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Partner ma swobodę wyboru form Promocji. Promocja powinna odbywać się, zgodnie z materiałami dostarczonymi przez Organizatora, biorąc pod szczególną uwagę aktualność przekazywanych informacji. W szczególności jeśli Partner podaje cenę Jakiejkolwiek Usługi, zobowiązany jest dbać o jej aktualność.

3. Wszelkie treści Partnera, które promują, reklamują lub w innym zakresie przekazują informacje o Jakichkolwiek Usługach świadczonych przez Organizatora, zwane są Materiałami Promocyjnymi.

3.1 Partner jest odpowiedzialny za wszystkie Materiały Promocyjne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści dotyczące dowolnego aspektu Programu Partnerskiego
lub Jakichkolwiek Usług opublikowane poza Serwisami.

3.2. Organizator ma prawo do monitorowania Materiałów Promocyjnych i zakazania rozpowszechniania wybranych z nich, także bez podania przyczyny.

3.3. Partner ma obowiązek natychmiast usunąć wskazane przez Organizatora Materiały Promocyjne, w szczególności te, które stanowią Niedozwolone Formy Promocji.

3.4. Jeżeli Partner nie usunie wskazanych Materiałów Promocyjnych w czasie wskazanym
w ustępie poprzedzającym, Organizator może Zawiesić Konto, a w przypadku rażących naruszeń (w szczególności, gdy Materiały Promocyjne stanowią Niedozwolone Formy Promocji) rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

5. Jeśli Partner zdecyduje się samodzielnie odpowiedzieć na pytanie Użytkownika Poleconego, jest zobowiązany zrobić to w sposób kulturalny i wyczerpujący wszelkie wątpliwości Użytkownika Poleconego. Organizator w takim przypadku służy dodatkową pomocą Partnerowi.

5. Partnerowi nie wolno Promować Jakichkolwiek Usług przy użyciu Niedozwolonych From Promocji, którymi są:

5.1. Umieszczanie w Materiałach promocyjnych jakichkolwiek treści, które naruszałyby prawa osób trzecich, przepisy prawa powszechnie obowiązującego, Regulaminu, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, normy moralne i obyczajowe.

5.2. Wszelkie działania prowadzące do naruszenia praw lub interesów Organizatora.

5.3. Nieuczciwe pozycjonowanie Materiałów Promocyjnych w wyszukiwarkach internetowych, w szczególności przez użycie niedozwolonych technik pozycjonowania, takich jak systemy wymiany linków (SWL), używanie słów kluczowych niezwiązanych z treścią strony, w szczególności w meta-tagach.

5.4. Duplikowanie Strony zawierającej Materiały Promocyjne w wielu miejscach, w celu zwiększenia jej popularności w wyszukiwarkach (tzw. zduplikowany kontent).

5.5. Wysyłanie niezamówionych informacji handlowych z Materiałami Promocyjnymi (spamu).

5.6. Dopuszczanie się czynów nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwych praktyk rynkowych, agresywna lub natarczywa Promocja, w szczególności osobom, które sobie tego nie życzą.

5.7. Umieszczanie Linku Partnerskiego aktywowanego automatycznie po wejściu w Materiały Promocyjne lub w inne miejsca (np. otworzenie wiadomości e-mail).

5.8. Promowanie lub reklamowanie Usług na grupach dyskusyjnych, forach i innych miejscach w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca lub wywołujący uzasadniony sprzeciw jego uczestników lub właścicieli. Partner może odpowiadać na pytania zadane w takich miejscach na zasadach określonych w ust. 4 paragrafu.

5.9. Uzależnianie możliwości kliknięcia w Link Partnerski od dokonania jakichkolwiek czynności, chyba że są one niezbędne do korzystania z Materiałów Promocyjnych (np. rejestrację
w serwisie internetowym Partnera).

Rozdział V – Polecanie Usług

1. Jako Polecenie definiujemy każde zgodne z Regulaminem działanie Partnera, które doprowadzi do Rejestracji Klienta z użyciem Sposobu Promocji.

2. Użytkownik Polecony to Klient, który Zarejestrował się w Serwisie Organizatora z Polecenia Partnera.

3. Partner ma do dyspozycji następujące Sposoby Promocji:

3.1. Link Partnerski jest to Sposób Promocji polegający na tym, że potencjalny Klient może trafić do Serwisu Organizatora, przez wejście na udostępniony potencjalnemu Klientowi przez Partnera adres URL zwierający Identyfikator Partnera.

4. Każdy Sposób Promocji zawiera Identyfikator Partnera pozwalający Organizatorowi jednoznacznie przyporządkować Użytkownika Poleconego do Partnera.

5. Polecenie zostaje uznane za wykonane przez danego Partnera wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik Polecony prawidłowo i zgodnie z Ogólnym Regulaminem Świadczenia Usługi Hostingowej rozpoczął korzystanie z Jakiejkolwiek Usługi, która została Zarejestrowana przez Klienta z użyciem jednego ze Sposobów Promocji.

6. Jeżeli podczas Rejestracji infrastruktura serwisu rozpozna użycie więcej niż jednego Sposobu Promocji, to Polecenie zostanie uznane za wykonane wyłącznie przez Partnera, do którego przypisany był Identyfikator Partnera z ostatniego Sposobu Promocji użytego przez potencjalnego Klienta.

Rozdział VI – Prowizja i naliczanie punktów

1. Partner za Polecenie otrzymuje Punkty (Kwota Prowizyjna).

2. Punkty liczone są jako procent od wpłaconej kwoty. Każdej złotówce wynikającej z kwoty wpłaconej odpowiada 1 Punkt.

3. Warunkiem koniecznym przyznania Punktów Partnerowi jest:

3.1. Odnotowanie na rachunku bankowym Organizatora pełnej wpłaty za usługę, zamówioną przez Klienta, któremu Polecił tę usługę.

3.2. Opłata za Usługę nie została zwrócona przez Organizatora.

4. Kwoty Prowizyjne w szczególności nie obejmują Jakichkolwiek Usług niebędących Usługami Prowizyjnymi wymienionymi w Tabeli Prowizji, kar umownych, odsetek, odszkodowań oraz wszelkich należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Klienta, czynu niedozwolonego lub bezpodstawnego wzbogacenia lub należności
za bezumowne korzystanie z Jakiejkolwiek Usługi.

5. Okresy Prowizyjne oraz wysokość Prowizji w nich obowiązujące określone są w Tabeli Prowizji.

6. Za datę, w której Kwota Prowizyjna jest Zapłacona, uważa się dzień zaksięgowania tej kwoty przez Organizatora.

7. Wysokość kwoty Prowizji, która zostanie obliczona, zależy łącznie od:

7.1. Kwoty Prowizyjnej będącej podstawą obliczenia;

7.2. Określonej w Tabeli Prowizji wysokości Prowizji zależnej od:

7.2.1. Rodzaju Usługi Prowizyjnej,

7.2.2 Okresu Prowizyjnego, w którym zawarty jest okres Usługi Prowizyjnej,

7.2.3. Poziomu Partnerstwa posiadanego przez Partnera.

8. Obliczenie Prowizji, która zostanie przyznana, następuje w dniu Zapłacenia Kwoty Prowizyjnej na podstawie aktualnej w tym dniu Tabeli Prowizji. Decyduje zawsze Poziom Partnerstwa oraz Tabela Prowizji.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość obliczenia Prowizji w późniejszym terminie, jeżeli obliczenie nie nastąpiło w dniu Zapłacenia Kwoty Prowizyjnej. Obliczenie zostanie wykonane niezwłocznie po usunięciu przeszkody w obliczeniu, nie później niż 30 dni od dnia Zapłaty,
i na warunkach nie gorszych niż oferowane w dniu Zapłacenia Kwoty Prowizyjnej.

Rozdział VII – Sposoby wykorzystania prowizji

1. Saldo Prowizji to aktualna kwota Prowizji, która nie została jeszcze wykorzystana przez Partnera.

2. Z zastrzeżeniem przepisów 3 ust. 9, 10, 11, nie jest możliwe przeniesienie wartości Salda Prowizji między różnymi Partnerami ani pomiędzy odrębnymi Kontami Klienta, nawet jeżeli należą do jednego podmiotu.

3. W przypadku dodania na Saldo Prowizji nieprawidłowo dodanych kwot Prowizji, a także w razie zwrotu przez Organizatora Kwot Prowizyjnych Klientowi Poleconemu, naliczona Partnerowi Prowizja jest nienależna i podlega zwrotowi Organizatorowi.

3.1. W pierwszej kolejności zwrot następuje przez potrącenie kwoty zwrotu z Salda Prowizji.

3.2. W przypadku braku wystarczających środków na Saldzie Prowizji, Partnerowi zostanie wystawiona faktura VAT na usługę zasilenia Salda Prowizji do wymaganego poziomu. Faktura VAT opiewa na kwotę netto równą wysokości zasilonych środków.

4. Przepisy o zwrocie Prowizji z ustępu poprzedzającego stosuje się także w przypadku odstąpienia przez Użytkownika Poleconego od umowy o korzystanie z Jakichkolwiek Usług z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

5. Użytkownik Polecony może zostać nowym Partnerem. Partnerowi, który Polecił tego nowego Partnera, nie przysługuje Prowizja od kwot zapłaconych przez kolejnych Klientów poleconych przez nowego Partnera.

6. Partnerowi nie przysługuje Prowizja za Polecenie kolejnych Klientów, których abonentem Kont jest Partner (ten sam podmiot).

7. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Prowizji Partnerowi za rejestrację kont, o których mowa w ustępie poprzedzającym, wyłącznie na podstawie indywidualnych ustaleń z każdym Partnerem.

8. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzania akcji promocyjnych, w ramach których Partnerom może przysługiwać dodatkowa Prowizja.

Rozdział VIII - Wynagrodzenie

1. Zgromadzona kwota na Saldzie Prowizji, może zostać wypłacona Partnerowi w formie Wynagrodzenia na konto bankowe.

2. Wynagrodzenie dostępne jest wyłącznie dla Partnerów Kategorii I oraz Kategorii II. Wynagrodzenie nie może być wypłacone Partnerom Kategorii III.

3. Wynagrodzenie płatne jest:

3.1. Na rachunek bankowy wskazany w wystawionej przez Partnera fakturze VAT.

4. Wypłata Wynagrodzenia następuje wyłącznie na podstawie faktury VAT, która musi spełnić łącznie wszystkie wymienione warunki:

4.1. Została wystawiona i dostarczona Organizatorowi wyłącznie w formie elektronicznej;

4.2. FV podatnika zwolnionego z VAT wystawiona jest na wartość netto nie większą niż kwota dostępna na Saldzie Prowizji;

4.3. FV podatnika VAT wystawiona jest na wartość brutto nie większą niż kwota dostępna na Saldzie Prowizji;

4.4. Posiada termin płatności upływający nie wcześniej niż 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5. Za dzień zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Organizatora.

6. Organizator wyraża zgodę na wystawienie przez Partnera i przesłanie faktur w formie elektronicznej.

Rozdział IX - Odliczenie

1. Program polega na wymianie punktów na kod rabatowy obniżający cenę Usługi do Odliczenia świadczonej przez Organizatora.

2. Usługi wyłączone z rabatowania to domeny i certyfikaty SSL.

3. Wysokość przyznanego rabatu zależna jest od ilości zgromadzonych Punktów. Każdy jeden punkt to jeden złoty.

4. Wysokość kodu rabatowego nie może być większa niż wartość zamówienia, za które Partner zamierza zapłacić kodem rabatowym. W przeciwnym wypadku niewykorzystane punkty przepadają.

5. Odliczenie dostępne jest dla Partnerów Kategorii I oraz Kategorii III.

6. Odliczenia dokonuje się poprzez zgłoszenie w Panelu Klienta.

Rozdział X – Zawieszenia konta partnera

1. W przypadku naruszenia przez Partnera istotnego postanowienia Umowy, w szczególności stosowania Niedozwolonych Form Promocji, Organizator może Zawiesić Konto Partnera.

2. Podczas trwania Zawieszenia Konta Partnera:

2.1. Partnerowi może zostać ograniczony dostęp do Panelu Klienta, w szczególności do zakładek pozwalających zarządzać środkami zgromadzonymi na Saldzie Prowizji.

2.2. Prowizja nie jest obliczana ani dodawana do Salda Prowizji. Prowizja, która nie została naliczona w czasie trwania Zawieszenia konta Partnera, przepada i nie będzie naliczona po odwieszeniu konta.

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Partnera (lub czynu niedozwolonego), niezależnie od faktu Zawieszenia Konta Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania kwot należnych Partnerowi tytułem Prowizji do wysokości obejmującej łącznie:

3.1. Poniesioną lub prawdopodobną szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (jak i czynu niedozwolonego) wraz z odsetkami oraz kosztami procesu;

3.2. Prowizję, wobec której istnieją wątpliwości co do zasadności jej naliczenia.

4. Organizator powiadamia w Formie Elektronicznej o Zawieszeniu Konta Partnera niezwłocznie po dokonaniu zawieszenia wraz z podaniem przyczyny zawieszenia oraz Listy Czynności do Odblokowania, które musi wykonać Partner, aby konto zostało odwieszone.

5. Organizator nie ma obowiązku powiadomienia o zamiarze Zawieszenia Konta, jeśli zachodzi którakolwiek z poniższych okoliczności:

5.1. Brak Zwieszenia Konta grozi Organizatorowi lub osobie trzeciej szkodą;

5.2. Organizator otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze działalności Partnera.

6. O ile nie zachodzą inne przesłanki Zawieszenia Konta, to w przypadku wykonania przez Partnera wszystkich żądań zawartych w Liście Czynności do Odblokowania oraz potwierdzeniu zobowiązania do przestrzegania postanowień Regulaminu w przyszłości, konto Partnera zostaje odwieszone.

7. W przypadku niewykonania przez Partnera czynności wymienionych na Liście Czynności do Odblokowania w terminie 30 dni od dnia Zawiadomienia o Zawieszeniu Konta Partnera, Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na 30 dzień od dnia tego powiadomienia.

Rozdział XI – Ochrona Danych Osobowych

1. Dane osobowe Partnerów podlegają ochronie zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, s. 1).

Rozdział XII – Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1.1. Brak zarejestrowania Klienta w Serwisie.

1.2. Brak zapłaty kwoty na rzecz Organizatora przez Użytkownika Poleconego.

1.3. Brak możliwości uznania zarejestrowanego Klienta jako Użytkownika Poleconego w wyniku usunięcia lub zmodyfikowania jakichkolwiek danych zawierających Identyfikator Partnera, w tym wejście na nieprawidłowy Link Partnerski lub błędne wpisanie Nazwy Użytkownika Partnera.

1.4. Niekorzystanie przez Klienta z technologii cookie.

1.5. Pominięcie Identyfikatora Partnera z innych przyczyn niezależnych od Organizatora (np. nieprawidłowe odczytanie skryptów z powodu niekompatybilności przeglądarki internetowej, skasowanie pliku cookie przez Klienta).

1.6. Wszelkie inne przyczyny leżące po stronie Klienta lub innego użytkownika Internetu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy:

2.1. Utracenie korzyści Partnera związane z udziałem w Programie Partnerskim.

2.2. Szkody pośrednio związane z udziałem w Programie Partnerskim w szczególności utrata potencjalnych zysków przez Partnera.

3. Organizator nie ma obowiązku informować Partnera o jakichkolwiek działaniach lub zaniechaniach Klienta Poleconego mających wpływ na wysokość lub termin naliczenia Prowizji dla Partnera za polecenie tego Poleconego.

Rozdział XIII – Postanowienia końcowe

1. Saldo Prowizji zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia ich przyznania. Po upływie tego okresu ważność Salda Prowizji wygasa i nie ma możliwości ich zamiany na Wynagrodzenie oraz Odliczenie.

2. Prowizja za odnowienie naliczana jest przez pierwszych 5 lat.

3. Jeśli Partner przez 5 lat nie dokona żadnego polecenia umowa przestaje być wiążąca.

4. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu, w tym do zmiany rodzaju usług za jakie przyznawana jest Prowizja, wysokości Prowizji przyznawanej za polecenie wybranych Usług. Organizator poinformuje Partnera o zmianie drogą elektroniczną na kontaktowy adres poczty elektronicznej, przesyłając Regulamin w nowym brzmieniu. Partner ma prawo do wniesienia sprzeciwu, co oznacza rezygnację przez niego z uczestnictwa w Programie Partnerskim. Sprzeciw powinien być złożony w formie elektronicznej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Klienta o zmianie Regulaminu i przesłania mu nowej wersji Regulaminu. Termin ten dla Partnera Kategorii I i II wynosi 7 dni. Skuteczne wniesienie sprzeciwu uprawnia Partnera do wykorzystania Salda Prowizji w terminie 14 dni od daty wniesienia sprzeciwu, na zasadach obowiązujących na dzień poprzedzający datę zmiany Regulaminu.

5. Organizator ma prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w dowolnym momencie, informując o tym fakcie Partnerów drogą mailową na kontaktowy adres poczty elektronicznej. Partnerzy mają prawo do wykorzystania zebranej Prowizji w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia Programu Partnerskiego.

6. Do rozpatrywania spraw wynikających z Programu Partnerskiego zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Partnerem a Organizatorem, a dotyczące świadczenia usług przez Organizatora, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora. Miejscem wykonywania umowy jest siedziba Organizatora.

7. Regulamin ten nie wyłącza żadnych postanowień innych Regulaminów lub Umów zawartych przez Partnera lub Klienta, któremu Partner polecił Usługę, z idhosting.pl w zakresie w jakim nie są sprzeczne z zapisami niniejszego Regulaminu. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Hostingowych, w szczególności w zakresie dotyczącym warunków świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

8. Regulamin w wersji z dnia 26.10.2021.

Ta strona korzysta z plików cookie

Wybierając "Akceptuj wszystkie pliki cookie", wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, które pomagają nam zapewnić lepszą obsługę i analizować korzystanie ze strony internetowej. Klikając „Dostosuj swoje preferencje”, możesz wybrać, które pliki cookie będą dozwolone. Tylko niezbędne pliki cookie są wymagane do prawidłowego funkcjonowania naszej witryny internetowej i nie można ich odmówić.

Ustawienia plików cookie

Nasza witryna przechowuje cztery rodzaje plików cookie. W każdej chwili możesz wybrać, które pliki cookie akceptujesz, a które odrzucasz. Więcej informacji na temat tego, czym są pliki cookie i jakie rodzaje plików cookie przechowujemy, można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Są konieczne ze względów technicznych. Bez nich ta strona internetowa może nie działać poprawnie.

Są niezbędne dla określonej funkcjonalności witryny. Bez nich niektóre funkcje mogą zostać wyłączone.

Pozwól nam analizować sposób korzystania ze strony internetowej i ulepszać doświadczenia osób odwiedzających.

Pozwól nam spersonalizować Twoje doświadczenia i przesyłać Ci odpowiednie treści i oferty na tej stronie i na innych stronach internetowych.