Ogólny regulamin świadczenia usług hostingowych

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), marki IDHosting, której właścicielem jest firma IntegraDesign Mariusz Barczyk, Al. Niepodległości 48/40, 42-216 Częstochowa, NIP: 9491912205, REGON: 240533147.

Rozdział I - definicje zawarte w regulaminie

Usługobiorca - podmiot korzystający z usługi w okresie abonamentowym lub testowym, podmiot który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa. Usługobiorcą może być firma lub osoba fizyczna.

Usługodawca - firma IntegraDesign Mariusz Barczyk, Al. Niepodległości 48/40, 42-216 Częstochowa, NIP: 9491912205, REGON: 240533147.

Usługa - usługa świadczona na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawce o parametrach określonych w specyfikacji usługi.

Materiały - jakiekolwiek treści, dane, pliki, kopie zapasowe które są przechowywane i przesyłane w związku z korzystaniem lub podczas korzystania z Usług IDHosting przez Usługobiorcę.

Informacja handlowa - informacja zdefiniowana w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Regulamin usługi - dokument regulujący zasady korzystania z poszczególnych usług świadczonych przez Usługodawcę.

Specyfikacja usługi - charakterystyka usługi oferowanej i świadczonej przez jej Usługodawcę.

SLA - Gwarancja jakości usług - Service Level Agreement.

Konto - oznacza zarejestrowane przez Usługobiorcę konto w systemie Usługodawcy.

Cennik - dostępny na stronie internetowej Usługodawcy zawierający aktualne ceny Usług świadczonych przez Usługodawcę.

Panel klienta - panel znajdujący się pod adresem panel.idhosting.pl służący do formalnego zarządzania Usługami tj. dokonywania płatności, aktualizacji danych Usługobiorcy itp.

Dane kontaktowe - dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Usługobiorcy, możliwość wystawienia faktury VAT oraz kontakt z Usługobiorcą: imię i nazwisko, adres zamieszkania i/lub korespondencyjny, numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail. Dla firm dodatkowo jest to: NIP, REGON, KRS w przypadku spółki, nazwa firmy, adres siedziby i/lub korespondencyjny.

Kontakt techniczny - osoba wskazana przez Usługobiorcę do kontaktu z Usługodawcą, której przysługuje prawo do pełnego zarządzania Usługą w imieniu Usługobiorcy. Usługodawca kontaktuje się z tą osobą w pierwszej kolejności w sprawach technicznych.

Kontakt finansowy - osoba wskazana przez Usługobiorcę do kontaktu z Usługodawcą, której przysługuje prawo do pełnego zarządzania Usługą w imieniu Usługobiorcy. Usługodawca kontaktuje się z tą osobą w pierwszej kolejności w sprawach finansowych.

Siła wyższa - nieprzewidywalne, niezależne od Usługodawcy zdarzenie, związane ze zjawiskami naturalnymi oraz sytuacjami o charakterze konfliktu społecznego lub zbrojnego.

Przerwa techniczna - przerwa w dostępie do Usługi, spowodowana zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi.

Awaria - niepoprawne działanie Usługi lub całkowity brak dostępu do niej.

Rozdział II - postanowienia ogólne

 1. Rejestracja Konta w systemie Usługodawcy, złożenie oraz opłacenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminu zamawianej Usługi.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do podania kompletnych danych kontaktowych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługodawca nie odpowiada za niepoprawność podanych danych.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych przez Usługobiorcę danych kontaktowych poprzez żądanie przesłania kopii dokumentów weryfikacyjnych (np. kopii dowodu osobistego nez danych wrażliwych, wpisu EDG lub potwierdzenia nadania NIP).
 4. Jeśli Usługobiorca nie udostępni kopii dokumentów Usługodawca ma prawo odmówić świadczenia usługi.
 5. Zakładanie wielu kont abonenckich przez ten sam podmiot jest zabronione. Usługodawca umożliwia przypisanie do jednego Konta wielu Usług.
 6. W sprawach związanych z Usługami kontaktować się z Usługodawcą mogą tylko: Usługobiorca, osoba wyznaczona do Kontaktu technicznego oraz osoba wyznaczona do Kontaktu finansowego.

Rozdział III - zawarcie umowy, czas trwania i rozwiązanie umowy

 1. Zawarcie umowy następuje drogą elektroniczną wskutek złożenia zamówienia na Usługę za pośrednictwem strony www idhosting.pl lub poprzez pocztę elektroniczną.
 2. Usługobiorca będący osobą fizyczną ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. W chwili w której Usługa została aktywowana Usługobiorca będący osobą fizyczną traci prawo do odstąpienia od umowy.
 4. Na 60, 30, 7, 3 i 1 dzień przed końcem okresu abonamentowego Usługobiorca zostanie poinformowany o zbliżającym się terminie wygaśnięcia Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Nie później niż 1 dzień przed końcem okresu abonamentowego Usługobiorca zostanie poinformowany o zbliżającym się terminie wygaśnięcia Usługi za pośrednictwem wiadomości SMS jeśli wyraził na to zgodę.
 6. Opłacenie kolejnego okresu abonamentowego jest jednoznaczne z przedłużeniem umowy. Płatność musi zostać zaksięgowana najpóźniej ostatniego dnia ważności Usługi.
 7. Umowa jest automatycznie rozwiązywana jeśli Usługa nie zostanie opłacona na kolejny okres abonamentowy.
 8. Usługodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w wyniku nieprzestrzegania regulaminu bądź obowiązującego prawa przez Usługobiorcę.
 9. Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy dotyczącej danej Usługi, Usługobiorca zostanie pozbawiony możliwości korzystania z Usługi oraz dostępu do Materiałów zgromadzonych w ramach Usługi.

Rozdział IV - płatności

 1. Zamówione Usługi mogą zostać opłacone za pośrednictwem następujących metod płatności: przelew bankowy, przekaz pocztowy, szybkie płatności online, system płatności PayPal oraz subskrypcję na karcie płatniczej.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się uiścić opłatę zgodnie z otrzymaną drogą elektroniczną informacją dotyczącą kwoty oraz terminu płatności.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w płatności wynikające z czasu potrzebnego na księgowanie operacji na rachunku bankowym.
 4. W zakresie obowiązku uiszczenia należnej opłaty nie stosuje się art. 115 Kodeksu cywilnego, a zatem jeżeli koniec terminu płatności wskazany w informacji dotyczącej płatności, przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, opłata musi zostać uiszczona najpóźniej w dniu wskazanym jako ostatni dzień płatności niezależnie od tego czy dzień ten przypada na dzień wolny od pracy lub sobotę.
 5. Za dzień zapłaty uznaje się datę zaksięgowania płatności na koncie Usługodawcy.
 6. Faktura VAT zostanie wystawiona na dane podane w Koncie w momencie złożenia zamówienia.
 7. Faktura pro forma wystawiana jest z terminem płatności najbliższej wygasającej Usługi, którą zawiera.
 8. Usługodawca wyśle fakturę VAT w formie pisemnej za pomocą Poczty Polskiej tylko na wyraźne żądanie Usługobiorcy. Wysłanie faktury VAT lub duplikatu faktury VAT wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 10 zł netto (12.30 zł brutto).
 9. Zaksięgowana opłata za Usługi podlega zwrotowi z uwzględnieniem czasu działania Usługi w przypadku: Usługodawca wypowie umowę z przyczyn niezależnych od Usługobiorcy, Usługobiorca wypowie umowę z przyczyn zależnych od Usługodawcy.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika. O tej zmianie poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian. Nowy Cennik obowiązuje również Usługobiorcę podczas przedłużania umowy.
 11. W przypadku braku zaksięgowania opłaty w dniu wygasania Usługi zostanie ona zablokowana.

Rozdział V - prawa, obowiązki, odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca może odmówić Usługobiorcy udostępnienia zamówionych Usług w przypadku: przypuszczenia, że Usługa będzie wykorzystywana w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem lub niezgodnie obowiązującym prawem i postanowieniami regulaminu, Usługobiorca w przeszłości zalegał z opłatami.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, w przypadku gdy Usługobiorca nadmiernie lub w niewłaściwy sposób eksploatuje jego zasoby. Jeżeli Usługobiorca w terminie 24 godzin od momentu otrzymania takiej informacji nie usunie przyczyn problemu, Usługodawca zaprzestanie świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy. W takiej sytuacji Usługobiorcy przysługuje zwrot opłaty poniesionej na rzecz Usługodawcy proporcjonalny do niewykorzystanego okresu abonamentowego.
 3. Usługodawca w ramach umowy świadczy podstawową pomoc techniczną związaną z zakupioną usługą.
 4. Usługodawca może odmówić udzielenia pomocy technicznej, jeśli wykracza ona poza zakres podstawowej pomocy lub gdy Usługobiorca nie uiścił opłaty za dodatkowe zlecenie.
 5. Do podstawowej pomocy technicznej nie zalicza się modyfikacji strony www Usługobiorcy, instalacji i konfiguracji aplikacji, usuwania infekcji oraz wirusów, itp.
 6. Ceny dodatkowej pomocy technicznej ustalane są indywidualnie na podstawie zgłoszenia.
 7. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone przez Usługobiorcę na udostępnionych mu Usługach.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie Usługi bądź nienależyte wykonanie Usługi: w wyniku działania wirusów lub robaków komputerowych, uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Konta Usługobiorcy przez osoby trzecie, korzystania z Usług w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, w wyniku działania siły wyższej, w wyniku awarii oprogramowania lub sprzętu, której nie można było przewidzieć, ani zapobiec przed zdarzeniem, w wyniku awarii lub innych zdarzeń podmiotów, z usług których korzysta Usługodawca.
 9. Odpowiedzialność Usługodawcy jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Usługobiorcę.
 10. Usługodawca ma prawo zawiesić lub całkowicie usunąć Usługę w przypadku gdy Usługobiorca złamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu lub regulaminu zamawianej Usługi.

Rozdział VI - prawa, obowiązki, odpowiedzialność Usługobiorcy

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do terminowego opłacania usług.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się utrzymywać w Panelu klienta aktualne dane kontaktowe.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi takimi jak hasła.
 4. Usługobiorcy zabrania się używania Usług i przechowywania danych niezgodnych z regulaminem oraz przepisami prawa.
 5. Usługobiorca ma prawo udzielić innym podmiotom upoważnienia do zarządzania jego Kontem i Usługami, dodając upoważnioną osobę jako Kontakt techniczny lub Kontakt finansowy.
 6. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie osoby ustanowionej jako Kontakt techniczny oraz Kontakt finansowy.
 7. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za jego dane znajdujące się na serwerach Usługodawcy.
 8. W związku z nieprawidłowym korzystaniem z Usług przez Usługobiorcę, Usługodawca może dochodzić odszkodowania za straty poniesione przez Usługodawce.
 9. Usługobiorcy zabrania się rozsyłania spamu z serwerów Usługodawcy.
 10. Usługobiorcy zabrania się udostępniania, zamieszczania i rozpowszechniania materiałów niezgodnych z prawem, łamiących prawa autorskie lub naruszających dobra osobiste. W przypadku wykrycia takich działań Usługodawca zablokuje konto Usługobiorcy.
 11. W przypadku nadmiernego obciążania serwera lub infrastruktury, które będzie wpływać negatywnie na jakość usług świadczonych innym Usługobiorcom, Usługodawca ma prawo zablokować Konto.

Rozdział VII - reklamacje

 1. W przypadku nie wykonania, bądź nienależytego wykonania Usługi przez Usługodawcę, Usługobiorca może złożyć zażalenie w formie pisemnej drogą elektroniczną (na adres bok@idhosting.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres podany w zakładce Kontakt). Zgłoszenie powinno zawierać:
  - dane kontaktowe,
  - nazwę usługi/nazwę konta,
  - uzasadnienie reklamacji,
  - w przypadku wysyłania zgłoszenia pocztą: podpis, datę i miejsce sporządzenia dokumentu,
  - w przypadku wysłania drogą elektroniczną: wysłanie zgłoszenia z autoryzowanego adresu e-mail.
 2. Zgłoszenia niepełne nie zostaną rozpatrzone, o czym Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną.
 3. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w terminie do 14 dni od dnia jego otrzymania. O decyzji Usługobiorca zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

Rozdział VIII - gwarancja jakości - SLA

 1. Usługi oferowane przez Usługodawcę są monitorowane w trybie 24/7.
 2. Usługodawca gwarantuje czas dostępności Usług na poziomie co najmniej 99,8% w ciągu roku.
 3. W przypadku ciągłej niedostępności usługi powyżej 12 godzin, Usługobiorcy przysługuje rekompensata w formie przedłużenia czasu trwania Usługi według uznania Usługodawcy.
 4. Przerwy techniczne realizowane będą w godzinach od 00:00 do 06:00 czasu środkowoeuropejskiego jeśli będzie to możliwe.
 5. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o planowanej przerwie technicznej z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzin.
 6. Do awarii nie stosuje się postanowień procedur reklamacyjnych.
 7. W przypadku wystąpienia awarii Usługodawca zobowiązuje się w ciągu 1 godziny w dni robocze oraz najszybciej jak to będzie możliwe w dni wolne do podjęcia działań mających na celu usunięcie awarii.
 8. Usługodawca nie odpowiada za szkody i awarie spowodowane zamierzonymi działaniami Usługobiorcy, tj instalacja niesprawdzonego oprogramowania, zmiany w systemie, itp.

Rozdział IX - ochrona danych osobowych

 1. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204).
 2. Usługobiorca ma prawo wglądu, modyfikacji oraz usunięcia jego danych osobowych z bazy Usługodawcy. Usunięcie danych osobowych jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy.

Rozdział X - zmiany w umowie

 1. Przy rozszerzeniu usługi z tańszej na droższą Usługobiorca dopłaca różnicę cen pomiędzy usługami za pozostały do wykorzystania okres abonamentu. Usługa droższa zostaje uaktywniona bezzwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę odpowiedniej wpłaty z tytułu zmiany zakresu Usługi.
 2. Przy przejściu z usługi droższej na tańszą nie przysługuje Usługobiorcy zwrot pieniędzy za niewykorzystaną do końca abonamentu usługę droższą.
 3. Usługobiorca, który chce dokonać zmian w umowie musi powiadomić o tym Usługodawcę drogą elektroniczną (na adres bok@idhosting.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres podany w zakładce Kontakt).

Rozdział XI - postanowienia końcowe

 1. Usługobiorca niebędący osobą fizyczną upoważnia Usługodawcę do umieszczenia jego danych na liście referencyjnej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminów dodatkowych. O wprowadzonych zmianach Usługobiorca zostanie poinformowany drogą elektroniczną na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie. Jeśli w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji Usługobiorca nie zgłosi zastrzeżeń, jest to jednoznaczne z zaakceptowaniem zmian. Niezaakceptowanie zmian jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy z terminem wypowiedzenia 7 dni.
 3. Regulaminy dodatkowe określają zasady korzystania z poszczególnych Usług.
 4. Wszelkie spory, wynikłe pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, których nie uda się załatwić polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych regulaminami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Aktualny Regulamin oraz Regulaminy dodatkowe dostępne są na stronie idhosting.pl.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2018 roku i obowiązuje do odwołania.

Ta strona korzysta z plików cookie

Wybierając "Akceptuj wszystkie pliki cookie", wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, które pomagają nam zapewnić lepszą obsługę i analizować korzystanie ze strony internetowej. Klikając „Dostosuj swoje preferencje”, możesz wybrać, które pliki cookie będą dozwolone. Tylko niezbędne pliki cookie są wymagane do prawidłowego funkcjonowania naszej witryny internetowej i nie można ich odmówić.

Ustawienia plików cookie

Nasza witryna przechowuje cztery rodzaje plików cookie. W każdej chwili możesz wybrać, które pliki cookie akceptujesz, a które odrzucasz. Więcej informacji na temat tego, czym są pliki cookie i jakie rodzaje plików cookie przechowujemy, można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Są konieczne ze względów technicznych. Bez nich ta strona internetowa może nie działać poprawnie.

Są niezbędne dla określonej funkcjonalności witryny. Bez nich niektóre funkcje mogą zostać wyłączone.

Pozwól nam analizować sposób korzystania ze strony internetowej i ulepszać doświadczenia osób odwiedzających.

Pozwól nam spersonalizować Twoje doświadczenia i przesyłać Ci odpowiednie treści i oferty na tej stronie i na innych stronach internetowych.