Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. ×

Regulamin bezpłatnej migracji danych

Usługa obejmuje przeniesienie danych z serwera wirtualnego zewnętrznego dostawcy na konto dzierżawione przez Usługobiorcę w IDHosting w ramach usługi hostingu współdzielonego lub/i VPS zarządzanego. Przeniesienie odbywa się wg zasad określonych w niniejszym regulaminie.

Rozdział I – warunki ogólne

 1. Przeniesienie usług wykonywane jest na zamówienie Usługobiorcy, korzystającego z usługi hostingowej w IDHosting.pl.
 2. Przeniesienie usług realizowane jest odpłatnie oraz na warunkach promocyjnych wskazanych w  §1 ust. 5 i 6 niniejszego regulaminu.
 3. Definicje:
  1. Usługodawca – firma IntegraDesign Mariusz Barczyk, Al. Niepodległości 48/40, 42-216 Częstochowa, NIP: 9491912205, REGON: 240533147.
  2. Usługobiorca – podmiot korzystający z usługi w okresie abonamentowym lub testowym, podmiot który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa. Usługobiorcą może być firma lub osoba fizyczna.
  3. Przeniesienie usług – migracja usług wraz z ich konfiguracją z usługi hostingowej innego dostawcy na usługę zakupioną przez Usługobiorcę od Usługodawcy w ramach oferty hostingu współdzielonego lub/i VPS zarządzanego.
  4. Strona WWW – pliki i dane strony internetowej funkcjonującej w jednej domenie.
  5. Hosting WWW – usługa abonamentowa, polegająca na świadczeniu dla Usługobiorcy przez Usługodawcę miejsca na serwerze Usługodawcy, zgodnie z parametrami określonymi w specyfikacji.
  6. Usługi – rozwiązania techniczne i oprogramowanie, aplikacje skonfigurowane w środowisku serwera wirtualnego, niezbędne do prawidłowego działania stron internetowych oraz kont e-mail Usługobiorcy.
 4. Usługodawca wykona analizę wymagań oraz dokona szacunkowego określenia czasu niezbędnego na przeprowadzenie procesu przeniesienia i kosztu usługi, przekazując informację Usługobiorcy  za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany do kontaktu.
 5. Darmowa migracja danych obowiązuje 30 dni od daty rejestracji usługi z wyłączeniem usługi znajdującej się w okresie testowym. W pozostałych przypadkach migracja podlega indywidualnej wycenie.
 6. Pakiety objęte darmową migracją wyszczególnione są w ofercie.
 7. Usługodawca ma prawo w każdym momencie odmówić wykonania usługi, bez wskazania przyczyny.
 8. Przeniesienie danych jest wykonywane po opłaceniu przez Usługobiorcę pełnego okresu abonamentowego usługi hostingu współdzielonego lub/i VPS zarządzanego oraz, jeśli dotyczy, uprzednim uregulowaniu opłaty za usługę przeniesienia danych.
 9. Usługodawca wykona usługę migracji danych w terminie nie dłuższym, niż 10 dni roboczych od przekazania Usługodawcy wszystkich informacji niezbędnych do wykonania usługi.
 10. Usługobiorca przekaże pełną informację niezbędną do wykonania usługi oraz dopełni niezbędne formalności wraz z dokonaniem opłaty za usługę przeniesienia danych w terminie do 14 dni roboczych przed datą wygaśnięcia usług (dane wskazane do przeniesienia) u dotychczasowego dostawcy hostingu współdzielonego lub/i VPS zarządzanego.

Rozdział II – przebieg usługi przeniesienia danych

 1. Usługobiorca składa zamówienie na usługę przeniesienia danych za pomocą formularza do migracji danych, udostępnionego w Panelu Klienta.
 2. Wykonanie usługi przeniesienia danych poprzedzone jest szczegółową analizą wymagań, którą opracowuje Usługodawca we współpracy ze Usługobiorcą.
 3. Usługobiorca, w celu umożliwienia wykonania analizy wymagań, udostępnia Usługodawcy:
  1. Kompletną informację wymaganą do wykonania usługi przeniesienia danych (w tym informację o serwisach internetowych i kontach e-mail do przeniesienia).
  2. Wymagania serwera dla uruchomienia serwisów internetowych lub specyfikację pakietu usługi hostingowej u dotychczasowego dostawcy.
 4. Usługodawca – na prośbę Usługobiorcy i przy jego pomocy – może we własnym zakresie uzyskać informacje niezbędne do przeniesienia usług weryfikując je na serwerze dotychczasowego dostawcy, przy wykorzystaniu danych dostępowych przekazanych w tym celu przez Usługobiorcę.
 5. W rezultacie przeprowadzonej analizy, Usługodawca przekaże informację o szacunkowym czasie potrzebnym na wykonanie przeniesienia danych oraz łącznym koszcie wykonania usługi.
 6. Usługobiorca dokonuje opłaty za usługę hostingową lub/i VPS zarządzany oraz usługę przeniesienia danych za pomocą Panelu Klienta.
 7. Przed realizacją usługi przeniesienia danych Usługobiorca przekaże Usługodawcy informacje techniczne i dostępowe – zgodnie ze schematem w Panelu Klienta, a w szczególności:
  1. Dane dostępowe do serwera, z którego dane będą przenoszone
  2. Nazwy baz danych, z których korzystają serwisy
  3. Listę kont e-mail wraz z danymi do logowania na serwerze dotychczasowego dostawcy
 8. Po wykonaniu przeniesienia danych Usługodawca przekaże Usługobiorcy dostęp do usługi na której Usługobiorca zweryfikuje poprawność przeniesienia danych.
 9. Zweryfikowane problemy w funkcjonowaniu przeniesionych serwisów internetowych lub/i poczty będą zgłaszane przez Usługobiorcę drogą elektroniczną, za pomocą poczty e-mail. Usterki będące bezpośrednim następstwem nieprawidłowego przeprowadzenia procesu przeniesienia danych (wynikające z winy Usługodawcy) zostaną usunięte.
 10. Odbiór pracy przeniesienia danych dokonywany jest za pomocą poczty elektronicznej. Brak uwag do prac wykonanych przez Usługodawcę w terminie 3 dni roboczych jest jednoznaczny z pełną akceptacją usługi przeniesienia danych.

Rozdział III – ograniczenia w zakresie odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niepełne wykonanie przeniesienia danych, jeżeli:
  1. Usługobiorca utracił dostęp (blokada lub wadliwa konfiguracja serwera uniemożliwiająca wykonanie kopii danych) do usługi i danych wskazanych do przeniesienia przed ukończeniem migracji.
  2. Usługobiorca potwierdził odbiór, a następnie przekazał uwagi lub przesłał je po terminie przeznaczonym na testowanie poprawności przeniesienia danych, wskazanym w §2 ust.
  3. Usługobiorca nie udzielił Zleceniodawcy poprawnej informacji o wymaganiach serwera niezbędnych do poprawnego przeniesienia danych – zwłaszcza, jeżeli wymagania te były nietypowe, niestandardowe, a niezbędne do prawidłowego uruchomienia danych i usług po przeniesieniu.
  4. Przenoszone dane i aplikacje wymagają środowiska technicznego, którego Usługodawca nie zapewnia w ramach udostępnionej własnej oferty usług hostingowych lub/i VPS zarządzanych.
  5. Zawartość lub charakter danych powierzonych do przeniesienia jest niezgodny z obowiązującym regulaminem Usługodawcy w zakresie świadczenia usług hostingu WWW.

Rozdział IV – poufność

 1. Usługodawca zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji przekazanych przez Usługobiorcę, które będą niezbędne do wykonania usługi przeniesienia danych i są z nią związane – w szczególności: informacji technicznych, handlowych i organizacyjnych, tj. danych dostępowych, plików, baz danych – które pozyskane zostały od Usługobiorcy w każdej formie (elektronicznie, ustnie, pisemnie).
 2. Usługodawca ma prawo wykorzystać informacje poufne tylko w celu wykonania usługi przeniesienia danych Usługobiorcy na usługę świadczoną przez Usługodawcę.

Rozdział V – postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie:

 1. dnia 23.01.2023 – dla Klientów zawierających Umowę od tego dnia włącznie;
 2. dnia 23.01.2023 – dla pozostałych Klientów.