Regulaminy - IDHosting

Regulamin Programu Partnerskiego

Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy:

1. Klientem Polecającym,
a
2. IntegraDesign Mariusz Barczyk z siedzibą w Częstochowie, przy al. Niepodległości 48/40 wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem: 81816, NIP: 949-191-22-05, REGON: 240533147, zwaną dalej Organizatorem.

Klient Polecający akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem.

I. Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy Organizatorem a Klientem Polecającym. Organizator udostępnia materiały reklamowe, które są prezentowane w Internecie przez Klienta Polecającego. Regulamin obejmuje warunki emisji materiałów reklamowych oraz zasady rozliczeń pomiędzy Organizatorem a klientem Polecającym.

2. Definicje

Klient Polecający - osoba fizyczna, osoba prywatna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wyrazi chęć uczestnictwa w Programie Partnerskim, poprzez zarejestrowanie się w panelu klienta bez konieczności wykupienia usługi u Organizatora oraz poprzez dokonanie polecenia usług Organizatora, za pomocą reflinka lub banera promującego usługi Organizatora.
Klient Polecony - osoba fizyczna, osoba prywatna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała zamówienia usługi świadczonej przez Organizatora, za pomocą banera promującego usługi Organizatora lub reflinka, promowanym przez Klienta Polecającego. Klientem Poleconym może zostać podmiot, który na dzień zamówienia usługi, nie posiada u Organizatora aktywnej lub skasowanej usługi, będącej przedmiotem polecenia.
Uczestnik - Klient Polecający lub Klient Polecony. Klient Polecający nie może być jednocześnie Klientem Poleconym, dokonującym zamówienia usługi świadczonej przez Organizatora, za pomocą własnego banera promocyjnego lub banera promocyjnego innego uczestnika Programu Partnerskiego.
Polecenie - działania Klienta Polecającego w wyniku, których Klient Polecony zamówił świadczone przez Organizatora usługi.Baner promocyjny – znak graficzny, w formacie .jpg, .gif, .swf, .png, umieszczany przez Klienta Polecającego na swoich serwisach, który promuje usługi Organizatora, w celu dokonania za jego pomocą zamówienia usługi Organizatora, przez Klienta Poleconego.
Reflink (link polecający) - link referencyjny dzięki któremu można polecać usługi Organizatora. Reflink jest unikalny dla każdego Klienta Polecającego.
Pracownik – podmiot zatrudniony, przez Organizatora, na podstawie umowy o pracę lub współpracujący z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych.
Sztuczny ruch - określenie obejmujące nieprawidłowe Kliknięcia, w szczególności wygenerowane na skutek sztucznego wywoływania Linku Docelowego, emisji reklamy }na warstwie, wykorzystywania automatów generujących ruch i innych programów lub metod. Określeniem tym objęte są również Kliknięcia uzyskane na skutek motywowania Uczestników przez Klienta Polecającego do ich dokonania za pomocą wysyłania niezamówionych informacji handlowych (spam), wprowadzających w błąd komunikatów, dodatkowych zachęt w postaci, na przykład, ale nie wyłącznie, wynagradzania Uczestnika, chyba, że uprzednio Klient Polecający przedstawi Organizatorowi planowany sposób motywowania Uczestników i uzyska zgodę Organizatora na jego zastosowanie.
Link Docelowy - element umieszczony w przekazie internetowym (strona internetowa, aplikacja internetowa, mailing itp.), którego Kliknięcie powoduje przekierowanie na Stronę Docelową.
Strona Docelowa - Strona internetowa wskazana w Programie Partnerskim, na którą przekierowuje Link Docelowy po Kliknięciu.
Kliknięcie - oznacza w Programie Partnerskim ręczną aktywację przez Uczestnika Linku Docelowego na Stronie Klienta Polecającego.
Strona Klienta Polecającego – strona internetowa, na której umieszczony jest odnośnik do Strony Docelowej, umieszczony przez Klienta Polecającego, który uczestniczy w Programie Partnerskim.
Ruch - określenie obejmujące prawidłowe Kliknięcia i czynności przez Użytkownika po trafieniu na Stronę Docelową.
Walidacja - zweryfikowanie Ruchu przez Organizatora na koncie Klienta Polecającego.

II. Warunki Uczestnictwa

 1. Warunkiem uzyskania statusu Klienta Polecającego jest przejście procesu rejestracji w Panelu Klienta poprzez między innymi:
  1. wypełnienie poprawnymi danymi formularza rejestracji umieszczonego w panelu,
  2. zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.
 2. Aby uzyskać status Klienta Polecającego nie jest konieczne wykupienie usługi u Organizatora.
 3. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj!” lub „Wyślij” podczas wypełniania formularza rejestracji oznacza bezwarunkową akceptację wszystkich postanowień Regulaminu. Brak akceptacji postanowień Regulaminu uniemożliwia uzyskanie statusu Klienta Polecającego i uczestnictwo w Programie Partnerskim.
 4. Podstawowym kanałem komunikacji z Organizatorem będzie adres e-mail wskazany w formularzu rejestracji. Podstawowym kanałem komunikacji dla Klienta Polecającego z Organizatorem będzie formularz kontaktowy umieszczony na stronie Organizatora.
 5. W wyniku zawarcia Umowy, Klient Polecający nie staje się przedstawicielem ani podwykonawcą Organizatora. Klient Polecający ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za skutki swoich działań, związanych z uczestnictwem w Programie Partnerskim.

III. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator jest zobowiązany do monitorowania Ruchu ze Stron Klienta Polecającego na Strony Docelowe. Uzyskany Ruch poddany Walidacji będzie stanowił podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wydawcy.
 2. Organizator udostępni w Panelu po zalogowaniu ilość pozyskanych Klientów Poleconych Klientowi Polecającemu.
 3. Organizator zobowiązany jest do podsumowywania okresów rozliczeniowych i dokonywania rozliczeń z Klientami Polecającymi, na zasadach określonych w rozdz. V niniejszego Regulaminu.

IV. Prawa i obowiązki Klienta Polecającego.

 1. Klient Polecający ma obowiązek obsługiwania adresu e-mail zgłoszonego przez siebie w Programie Partnerskim w celu bieżącej komunikacji z Organizatorem. Wysłanie przez Organizatora wiadomości e-mail na adres, o którym mowa, oznacza jej skuteczne doręczenie do Klienta Polecającego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone wiadomości e-mail wysyłanej przez Organizatora do Klienta Polecającego na adres e-mail zarejestrowany w Programie Partnerskim, m.in. gdy adres e-mail Klienta Polecającego jest niepoprawny, serwer pocztowy, na którym założona jest skrzynka e-mail Klienta Polecającego posiada blokady wiadomości przychodzących lub jest niedostępny oraz w innych przypadkach, w których przyczyna niedostarczenia wiadomości nie leży po stronie Organizatora.
 3. Klient Polecający prowadzący działalność gospodarczą w celu przystąpienia do Programu Partnerskiego zobowiązany jest do podania podczas procesu rejestracji pełnej nazwy firmy, numeru KRS lub numeru wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, adresu siedziby oraz adresu do korespondencji, jeśli jest inny od adresu siedziby, numeru NIP i REGON, adresu e-mail oraz osoby upoważnionej do jego reprezentowania.
 4. Klient Polecający nieprowadzący działalności gospodarczej w celu przystąpienia do Programu Partnerskiego zobowiązany jest do podania podczas procesu rejestracji swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu do korespondencji, jeśli jest inny od adresu zamieszkania, numeru PESEL, NIP oraz adresu e-mail.
 5. O zmianach w danych rejestracyjnych, o których mowa powyżej w ust. 3 i 4, Klient Polecający bezzwłocznie poinformuje Organizatora.
 6. Klient Polecający oświadcza, że wszystkie dane podane przez niego podczas procesu rejestracji lub później w Programie Partnerskim są prawdziwe i kompletne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami.
 7. Klient Polecający deklaruje, że numer rachunku bankowego podany w Programie Partnerskim będzie właściwym numerem, na który Organizator będzie dokonywał przelewów z tytułu rozliczeń z Klientem Polecającym. Zmiana rachunku bankowego, o którym mowa, wymaga dokonania przez Klienta Polecającego stosownej zmiany w Programie Partnerskim. Zmiana numeru rachunku bankowego, uwidoczniona na fakturze, rachunku lub innym dokumencie nie jest dla Organizatora wiążąca.
 8. Zmiana numeru rachunku bankowego Klienta Polecającego, na które Organizator będzie dokonywał przelewy z tytułu rozliczeń, nastąpi wyłącznie po przesłanie przez Klienta Polecającego wniosku o taką zmianę i uzyskaniu potwierdzenia zmiany przez Organizatora.
 9. Klient Polecający nie może dokonać przeniesienia swoich praw lub obowiązków, wynikających z Regulaminu w całości lub części na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej zgody Organizatora wyrażonej na piśmie.
 10. Klient Polecający zobowiązuje się, że nie będzie w jakikolwiek sposób generował lub przyczyniał się do generowania Sztucznego Ruchu do Stron Docelowych.
 11. Klient Polecający ma obowiązek bezzwłocznego usunięcia kreacji reklamowych ze stron w sieci dla zakończonego Programu Partnerskiego.
 12. Emisja kreacji reklamowych w zakończonym Programie Partnerskim nie powoduje powstania prawa do wynagrodzenia ani do jakichkolwiek innych świadczeń ze strony Organizatora.

V. Wynagrodzenie

 1. Klient Polecający, który dokona Polecenia usług świadczonych przez Organizatora będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia, na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 2. Klient Polecający, będący jednocześnie Klientem Organizatora, będzie uprawniony do odebrania korzyści przysługujących mu w wyniku dokonania Polecenia, poprzez obniżenie kwoty najbliższej faktury wystawionej przez Organizatora, w związku z odnowieniem usług świadczonych przez Organizatora Klientowi Polecającemu.
 3. Wynagrodzenie ewidencjonowane jest w Platformie Partnerskiej, a jego wysokość wynika z zastosowanego, przez Organizatora, systemu naliczania prowizji.
 4. Wysokość prowizji, która składa się na wynagrodzenie Klienta Polecającego, uzależniona jest od rodzaju usługi świadczonej przez Organizatora, uwzględnionej w Programie Partnerskim.
 5. Organizator, za zamówienie i opłacenie usługi przez Klienta Poleconego, ustala następujące prowizje:
  1. 50% w przypadku serwerów www,
  2. 50% w przypadku rejestracji domen,
  3. 50% w przypadku serwerów VPS,
  4. 50% w przypadku serwerów dedykowanych,
  5. 10% w przypadku certyfikatów SSL,
  6. 10% w przypadku kolokacji.
 6. Naliczanie prowizji w Platformie Partnerskiej odbywa się co 24 godziny.
 7. Wypłata wynagrodzenia następować będzie w miesięcznym okresie rozliczeniowym, o ile w tym okresie kwota ta wynosić będzie co najmniej 100 PLN. Kwota ta będzie powiększona o należny podatek od towarów i usług, o ile ma ono zastosowanie.
 8. W przypadku, kiedy wysokość prowizji, przysługująca Klientowi Polecającemu na koniec miesiąca rozliczeniowego, jest mniejsza niż 100 zł netto, kwota ta doliczana jest w następnym okresie rozliczeniowym.
 9. W przypadku kiedy Klientem Polecającym jest Konsument Organizator zobowiązany jest do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 10. Wysokość wynagrodzenia, wypłacana Klientowi Polecającemu, będącemu Konsumentem, zgodnie z ciążącymi na Organizatorze obowiązkami, wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa pomniejszana będzie o zobowiązania publicznoprawne.
 11. W przypadku dokonania zapłaty Opłaty Abonamentowej, przez Klienta Poleconego, za usługę świadczoną przez Organizatora, w wysokości obejmującej więcej niż jeden okres rozliczeniowy Klientowi Polecającemu przysługuje prowizja za zakup usługi tylko pierwszy okres rozliczeniowy.
 12. Organizator zastrzega, iż wartość prowizji naliczanej Klientowi Polecającemu zawsze uzależniona jest od wysokości Opłaty Abonamentowej, uiszczonej przez Klienta Poleconego, udokumentowanej wystawioną przez Organizatora fakturą. Postanowienia niniejsze obowiązują również sytuacje, w których Klient Polecony zobowiązany jest uiścić Opłatę Abonamentową w wysokości ustalonej indywidualnie z Organizatorem poza obowiązującym Cennikiem.
 13. Prowizja przysługująca Klientowi Polecającemu, za usługę zakupioną przez Klienta Poleconego, zgodnie z obowiązującą promocją, liczona jest od wysokości Opłaty Abonamentowej, wynikającej z oferty promocyjnej, z której skorzystał Klient Polecony.
 14. Polecenie będzie skuteczne, jeśli Klient Polecony opłaci Opłatę Abonamentową za zamówioną usługę u Organizatora, oraz nie zostanie ona wypowiedziana:
  1. W terminie 14 dni od daty jej opłacenia, w przypadku serwerów www;
  2. W terminie 14 dni od daty jej opłacenia, w przypadku serwerów dedykowanych;
  3. W terminie 14 dni od daty jej opłacenia, w przypadku serwerów vps.
 15. Polecenie będzie skuteczne, jeśli Klient Polecony trafi na Stronę Docelową po kliknięciu w Baner Promocyjny lub indywidualny link przypisany każdemu Klientowi Polecającemu.
 16. Organizator ma prawo wyłączyć uczestnictwo Klienta Polecającego z Programu Partnerskiego, w sytuacji kiedy Organizator ma uzasadnione przypuszczenie, że Klient Polecający działa w sposób sprzeczny z interesami Organizatora, przez co należy rozumieć w szczególności naruszenie lub zagrożenie dóbr osobistych Organizatora oraz w przypadku podejrzenia Sztucznego Ruchu.
 17. Wyłączenie Klienta Polecającego z Programu Partnerskiego nie ma wpływu na nabyte przez Klienta Polecającego uprawnienie do wypłaty wynagrodzenia.
 18. W przypadku, o którym mowa w powyższym punkcie, Klient Polecający nie będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia od tych Poleceń, które dokonane zostały w okresie wyłączenia Klienta Polecającego.

VI.Rozwiązanie umowy i czas jej obowiązywania

 1. Organizator może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn, za dwutygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec tygodnia kalendarzowego.
 2. Organizator w dowolnym terminie może wstrzymać lub zakończyć Program Partnerski albo zmienić jego warunki, bez jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu dla Klienta Polecającego. Warunki obowiązujące w Programie Partnerskim będą udostępnione na stronie Organizatora. O wszelkich zmianach w warunkach Programu Partnerskiego Klient Polecający będzie informowany drogą e-mail na aktualny adres zgłoszony na stronie Panelu. Klient Polecający jest zobowiązany do bieżącego monitoringu aktualnego statusu Programu Partnerskiego.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie Organizatora, o czym Klient Polecający zostanie poinformowany drogą e-mail. W przypadku braku rezygnacji Klienta Polecającego w terminie 14 dni od daty publikacji Regulaminu, Regulamin uznaje się za zaakceptowany.
 4. Klient Polecający ma prawo zrezygnować z Programu Partnerskiego w trybie natychmiastowym, w dowolnym terminie. Klient Polecający zobowiązany jest do usunięcia wszystkich Reflinków i Banerów Promocyjnych.
 5. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo zakończyć współpracę z Klientem Polecającym w trybie natychmiastowym, w przypadku:
  1. naruszania przez Klienta Polecającego Regulaminu Programu Partnerskiego,
  2. stwierdzenia, że Klient Polecający umieszcza treści reklamowe na stronach, które zawierają: treści niezgodne z prawem lub obraźliwe, oszczercze, naruszające dobre imię osoby lub osób trzecich, nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobi, konfliktów między narodami, naruszające prawa autorskie, zachęcające do łamania praw autorskich, treści udostępniające jakiekolwiek wirus, konie trojańskie lub inne szkodliwe elementy, treści wprowadzające w błąd Użytkowników, w szczególności co do pochodzenia Strony Docelowej, prezentowanych na niej tworów lub usług lub w inny sposób,
  3. gdy Klient Polecający postępuje w sposób niewłaściwy usiłując wygenerować bądź generując Sztuczny Ruch do Stron Docelowych,
  4. uzasadnionych przypadkach niewskazanych w Regulaminie.
 6. O rozwiązaniu lub wypowiedzeniu współpracy Organizator poinformuje Klienta Polecającego e-mailem na adres wskazany w Programie Partnerskim.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta Polecającego jest IntegraDesign Mariusz Barczyk.
 2. Klient Polecający wyraża zgodę na przetwarzane swoich danych osobowych przez Organizatora niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania współpracy, a także jej realizacji i rozliczeń z Klientem Polecającym, tj.:
  1. nazwisko i imię Klienta Polecającego,
  2. PESEL,
  3. adres zamieszkania,
  4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
  5. adres elektroniczny (e-mail),
  6. NIP,
  7. numer rachunku bankowego.
 3. Po zakończeniu korzystania z Programu Partnerskiego przez Klienta Polecającego, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Organizator nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 2 powyżej, za wyjątkiem danych, które są:
  1. niezbędne do rozliczenia usług w ramach Programu Partnerskiego,
  2. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług w ramach Programu Partnerskiego,
  3. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw, w tym ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości.
 4. Zakończeniu korzystania z Programu Partnerskiego, Organizator będzie przetwarzał adres e-mail Klienta Polecającego bezterminowo.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Klient Polecający zobowiązuje się do naprawienia Organizatorowi jakiejkolwiek szkody lub kosztów spowodowanych niewłaściwym wykonywaniem współpracy lub Regulaminu w związku z wykorzystaniem Programu Partnerskiego, a także z tytułu problemów technicznych lub utraty danych spowodowanych przez Klienta Polecającego.
 2. Strony oświadczają, że zapoznały się z tekstem niniejszego Regulaminu i zawierają współpracę z wolą rzetelnego wypełnienia jej wszystkich postanowień.
 3. Wszystkie zawiadomienia będą kierowane do Klienta Polecającego na adres e-mail zgłoszony w Programie Partnerskim.
 4. Wszelkie oświadczenia pochodzące od Klienta Polecającego, dla swej skuteczności, wymagają wysłania z adresu e-mail zgłoszonego w Programie Partnerskim.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Umowie lub Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Wszystkie spory, które mogą powstać na podstawie albo w związku z niniejszą umową Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.
 7. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.