Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. ×

Regulamin promocji serwerów WWW

Niniejszy regulamin określa zasady promocji serwerów WWW, marki IDHosting, której właścicielem jest firma IntegraDesign Mariusz Barczyk, Al. Niepodległości 48/40, 42-216 Częstochowa, NIP: 9491912205, REGON: 240533147.

Rozdział I - definicje zawarte w regulaminie

Usługobiorca - podmiot korzystający z usługi w okresie abonamentowym lub testowym, podmiot który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa. Usługobiorcą może być firma lub osoba fizyczna.

Konsument - Usługobiorca zawierający umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługodawca - firma IntegraDesign Mariusz Barczyk, Al. Niepodległości 48/40, 42-216 Częstochowa, NIP: 9491912205, REGON: 240533147.

Usługa - usługa świadczona na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawce o parametrach określonych w specyfikacji usługi.

Rozdział II - szczególne warunki korzystania z promocji

 1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej https://idhosting.pl/regulamin.html?doc=promocja_www.
 2. Udział w promocji jest dobrowolny.
 3. Uczestnikiem promocji może być każdy Usługobiorca, który w czasie trwania promocji dokona zamówienia Usługi serwera WWW.
 4. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Usługobiorców będących konsumentami.
 5. Cena promocyjna dotyczy pierwszego okresu rozliczeniowego. Po pierwszym okresie rozliczeniowym obowiązuje cena za odnowienie usługi według standardowego cennika usług.
 6. W przypadku gdy Usługobiorca dokona rejestracji serwera WWW i wybierze opcję "14-dniowy okres testowy” to do końca trwania promocji Usługobiorca ma możliwość zakupu serwera w cenie promocyjnej, po zakończeniu okresu trwania promocji nie można odnowić usługi w cenie promocyjnej.

Rozdział III - czas trwania promocji

 1. Promocja trwa przez okres wskazany na podstronie dotyczącej promocji.
 2. Datą decydującą o udziale w promocji jest data opłacenia zamówienia usługi serwera WWW za pośrednictwem strony internetowej https://idhosting.pl.
 3. Organizator może odwołać przed upływem terminu wskazanego w pkt 1 powyżej, promocję bez podania przyczyny.
 4. Organizator może przedłużyć termin trwania promocji wskazany w pkt 1 powyżej.
 5. Informacja o odwołaniu promocji lub przedłużeniu terminu trwania promocji zostanie zamieszczona na podstronie dotyczącej promocji.

Rozdział IV - zmiana zasad promocji

 1. Zasady promocji mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.
 2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na podstronie dotyczącej promocji.

Rozdział V - postanowienia końcowe

 1. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu usługi "Serwer WWW", w szczególności w zakresie dotyczącym warunków świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również postępowania reklamacyjnego. Warunki dostępne są pod adresem https://idhosting.pl/regulamin.html?doc=www.